sayfa içeriği
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/oncucankurtaran/

Cankurtaran Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :   28 Ocak 2006      Sayı : 26063

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Cankurtarma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

          Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi, bu konuda çalışacak olan eğitim merkezlerinin, eğitim kurum ve kuruluşlarının ve eğitmenlerinin eğitim ve eğitmenlik kurallarının belirlenmesi, havuz, göl, deniz ve yapay iç suların kıyılarında yapılan su sporlarının ve bu alanları kullanan kişilerin katıldığı etkinliklerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ve denetiminin gerçekleştirilmesidir.

          Kapsam

          Madde 2 — Bu Yönetmelik, Federasyonun uluslararası federasyonlara üyeliğinden doğan görev ve yetkileri çerçevesinde su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım teknikleri ve eğitimleri ile ilgili olarak, Federasyona bağlı çalışan ve yetki belgesi almış cankurtarma eğitim merkezleri, her türlü havuz işletmeleri, sahil ve kıyı işletmeleri, spor kulüpleri, üniversitelerin cankurtarma eğitim birimleri ile Federasyon tarafından ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılacak yarışmalarda yarışacak sporcuların uyması gereken ön koşul ve standartların, bu birimler ve kişilerin denetlenme ve belgelendirilme açısından uyacakları kurallar ile yetkilendirilme usul ve esaslarını kapsar.

          20/9/2001 tarihli ve 2001/3275 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

          Dayanak

          Madde 3 — Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

          Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

          Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

          Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu,

          Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,

          ILS: Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,

          ILSE: Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,

          CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu,

          Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları: Cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım eğitim merkezleri, üniversitelerin cankurtarma ve ilkyardım birimleri, spor kulüplerini,

          Cankurtarma Eğitim Merkezleri: Türk Ticaret Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım teorik ve pratik eğitimlerini vermeye yetkili kurum ve kuruluşları,

          Spor Kulübü: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tescilli olan spor kulüplerini,

          Üniversite Cankurtarma Eğitim Birimleri: Üniversitelerin bünyelerinde kurulan ve konu ile ilgili amatör faaliyet gösteren öğrenci topluluklarını, kulüpleri, araştırma merkezleri ile enstitülerini,

          Sporcu cankurtaran: Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporcuları,

          Bronz cankurtaran: Havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,

          Gümüş cankurtaran: Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,

          Altın cankurtaran: Açık deniz, göl ve kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,

          Bronz eğitmen: Bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla yetkili eğitmeni,

          Gümüş eğitmen: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla görevli eğitmeni,

          Altın eğitmen: Altın cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimi programlarını uygulayan eğitmeni,

          İlkyardımcı: Temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını bilen sertifikalı uzmanı,

          İlkyardım eğitmeni: Federasyonun ilkyardımcı eğitim programını uygulayan eğitmeni,

          İlkyardım eğitmen eğiticisi: Federasyonun ilkyardım eğitmen eğitimi programını uygulayan eğitmeni,

          ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

          Cankurtarma eğitimi verme yetkisi

          Madde 5 — Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitimleri ile ilkyardımcı eğitimleri ve sınavları, Federasyon tarafından verilen yetki belgesi sahibi kurum ve kuruluşlarca ve bu belgede adı geçen yetkili eğitmenler tarafından verilir.

          Bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen eğitimleri, Federasyon tarafından verilen yetki belgesi olan kurum ve kuruluşlarca ve bu belgede adı geçen yetkili eğitmenlerce verilir. Eğitim sonunda sınavları Federasyon tarafından yapılır.

          Sınav için görevlendirilen denetleme ekibinin masrafları eğitimi veren kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.

          Altın eğitmen kursları Federasyon tarafından uygun görülen kontenjanda ve tarihlerde açılır. Eğitimler Federasyonca görevlendirilecek eğitmenlerce verilir.

          Bu eğitimlerin tüm masrafları öğrenciler tarafından karşılanır.

          Kamu kurum ve kuruluşlarının istekte bulunması, Federasyonun yıllık çalışma programında yer alması ve belirlenecek kontenjan içinde olmak koşuluyla, Federasyon tarafından görevlendirilen eğitmenlerce yukarıda sayılan eğitimler düzenlenebilir.

          Eğitmenin eğitmenlik ücreti ve tüm masrafları eğitimi alan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.

          Cankurtarma eğitim merkezleri veya Federasyondan yetki almış diğer kurum ve kuruluşlara kayıtlı olmayan eğitmenler, hiç bir şekilde Federasyondan belge talep edemez, eğitim veremez, kurs açamaz ve belge veremezler.

          Cankurtaran ve ilkyardım eğitmenleri yalnızca bir cankurtarma eğitim merkezine veya kuruluşuna kayıt olabilir ve o merkezin veya kuruluşun açmış olduğu eğitimlerde görev alabilir. Eğitmenler, öğrencilerin teorik, pratik çalışmalarını yapmak amacıyla bulundukları il dışında da çalışma yapabilirler.

          Eğitimler sırasında Federasyon tarafından onaylanan standart eğitim programları uygulanmak zorundadır.

          Cankurtarma eğitim merkezi, kurum ve kuruluşlarının yetki belgesi alabilme koşulları

          Madde 6 — Cankurtarma eğitim merkezi, kurum ve kuruluşlar; cankurtarma ve ilkyardım eğitimi verebilmek için Federasyondan yetki belgesi almak zorundadırlar.

          Bu merkezler ile kurum ve kuruluşlar yetki belgesi almak için, bir dilekçe ve ekinde Federasyonun talimatla belirleyeceği belgelerin asılları ya da noter onaylı kopyaları ile başvurmaları gerekir.

          Başvuruları uygun bulunanlara yetki belgesi verilir. Yetki belgesi bir yıl geçerlidir. Federasyon, yetki belgesi alan kurum ve kuruluşları gerekli gördüğünde denetler.

          Denetleme sonucunda yetki belgesi alma koşullarından bir ya da bir kaçını ihlal eden kuruluşlar, ihlal edilen hususun düzeltilmesi için yazılı olarak uyarılır. Aynı veya farklı koşulların ihlalinde en fazla bir kere uyarı yapılır. İhlalin devamı ya da tekrarı halinde yetki belgesi ve eğitmenlik belgeleri iptal edilir.

          Denetleme koşulları

          Madde 7 — Federasyon her yıl bir ya da daha çok kişiden oluşan denetleme ekibi oluşturur. Denetleme kriterleri talimatla belirlenir ve duyurulur.

            Yıllık aidat ve belge ücretleri

          Madde 8 — Yetki belgesi alanlar yıllık yetki belgesi ve eğitmenlik belge ücretlerini Genel Müdürlüğün ilgili banka hesabına yatırırlar. Belge ücretleri, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

          Federasyonun düzenlediği yarışmalarda en az iki değişik dalda yarışmaya katılan kulüpler, bir sonraki yıl içerisinde alacakları yetki belgesi için ücretten; Üniversitelerin bünyelerinde kurulan ve konu ile ilgili amatör faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, kulüpler, araştırma merkezleri ile enstitüler, Federasyon Bilim Kuruluna konuyla ilgili bilimsel proje sunmak ve onaylatmak kaydı ile belge ücretinden muaftır. Ancak, çalıştırdıkları eğitmenlerin ödentileri ve öğrencilerine ait belge bedelleri bu muafiyetin dışındadır.

          Eğitim izinleri

          Madde 9 — Yetki belgesi alanlar; Federasyon tarafından hazırlanan standart eğitim programlarını uygulamak koşulu ile eğitimin başlama tarihinden en az onbeş gün önce kurs yeri ve tarihini, eğitimini tamamladıktan sonra öğrencilerin evraklarını ise on gün içerisinde Federasyona yazı ile göndermek zorundadırlar.

          Gerekli görülen hallerde eğitimler Federasyon tarafından denetlenir.

          Eğitim kurslarına katılım için ön koşullar

          Madde 10 — Cankurtarma eğitim programlarına katılım için ön koşullar, ILSE uygulamalarına bağlı olarak her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve Genel Müdürlüğün onayıyla ilgililere duyurulur. Federasyon tarafından ön koşullara uymadığı saptanan adayların eğitimleri geçersiz sayılır ve eğitimi veren cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşları yazılı olarak uyarılır.

          Eğitim standartları, uygulanması, materyallerinin hazırlanması

          Madde 11 — Cankurtarma ve ilkyardım eğitim programları ILS, ILSE, CMAS ve diğer uluslararası federasyonlar tarafından uygulanan standartlar olup, bu programların hazırlanması ve yürütülmesini Federasyon sağlar. Federasyon gerekli gördüğü durumlarda diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile diğer ülke federasyonlarıyla işbirliği yapabilir.

          Federasyon bu kapsamda aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

          a) Eğitim, inceleme ve gözlem amacıyla belirlenecek kişi ya da kişileri yurt dışına göndermek.

          b) Eğitim amacıyla yurt dışından eğitmen çağırmak.

          c) Kurum ve kuruluşlarla eğitim çalışmalarını kapsayan sözleşmeler imzalamak.

          d) Eğitim ile ilgili yayınların çevirisini ve dağıtımını yapmak ve telif haklarını ödemek.

          e) Her yıl eğitim standartlarını güncellemek ve cankurtarma eğitim merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına duyurmak.

          f) Kanun ve Yönetmelikler ile eğitim ve uygulama standartlarındaki değişiklikleri tanıtmak amacıyla uyum eğitimleri düzenlemek.

          g) İlkyardım eğitimlerinde dünya standartlarını belirleyen kuruluşların programlarına paralel olarak yayınlarını güncellemek.

          h) Her türlü eğitim materyalini hazırlamak ya da mevcut eğitim materyallerini onaylamak.

          ı) Hazırlanan eğitim materyallerini Genel Müdürlüğün onayını alarak duyurmak.

          j) Toplumun bütün kesimlerine hayat kurtarmaya yönelik cankurtarma ve ilkyardım eğitim programları hazırlamak ve vermek.

          Federasyon tarafından aşağıdaki konularda ve gerekli görülen diğer konularda talimatlar hazırlanır ve Genel Müdürlüğün onayıyla duyurulur:

          a) İlkyardım çantası standardı talimatı.

          b) Eğitimlere katılma koşulları ve kullanılacak yardımcı malzemeler talimatı.

          c) Cankurtaran giysi talimatı.

          d) Havuz güvenlik kuralları talimatı.

          e) Kıyı güvenlik kuralları talimatı.

          f) Cankurtarma eğitim merkezi açma koşulları ve denetleme talimatı.

          g) Yabancı sistemler sertifika denklik talimatı.

          Cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım sertifikasına sahip kişilerin yetki ve sorumlulukları

          Madde 12 — Sporcu cankurtaran; Federasyonun düzenleyeceği spor karşılaşmalarına yalnız kulüplere bağlı lisanslı sporcu olarak katılır. Profesyonel olarak çalışamaz.

          Bronz cankurtaran: Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

          Gümüş cankurtaran: Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

          Altın cankurtaran: Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi görmüş, Federasyonun üç yıldız dalıcı belgesine sahip, yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; Deniz, göl ve havuzda güvenliği sağlayan, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

          Bronz eğitmen: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran yetki ve sorumluluklarına sahip olup, bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programını uygulayan ve başarılı olanlara bronz ve gümüş cankurtaran sertifikası vermeye yetkili kişilerdir. Verdiği eğitimleri, yaptığı cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını, Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

 

          Gümüş eğitmen: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran ile bronz eğitmen yetki ve sorumluluklarına sahip olup, bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programını uygulayan ve sınavlarını yapmaya yetkili kişilerdir. Verdiği eğitimleri, yaptığı cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ile ilkyardım uygulamasını, Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

          Altın eğitmen: Bronz ve gümüş eğitmenin yetki ve sorumluluklarına sahiptir. Bronz ve gümüş eğitmen eğitimi programlarını uygular, ancak sınavını yapamaz. Sınavlar Federasyon tarafından görevlendirilen eğitmenlerce yapılır. Federasyonun düzenleyeceği altın eğitmen eğitimlerinde görev alır. Verdiği eğitimleri, yaptığı cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ile ilkyardım uygulamasını, Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

          İlkyardımcı: Federasyon tarafından verilen ilkyardımcı belgesine sahip olan kişilerdir. Bunlar; temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde uygulamaya yetkili ve sorumludur.

          İlkyardım eğitmeni: Federasyon tarafından verilen ilkyardım eğitmeni belgesine sahip olan, ilkyardım eğitim programını uygulayan ve sınavlarını yapan kişilerdir. Bunlar; temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde uygulamaya yetkili ve sorumludur.

          İlkyardım eğitmen eğiticisi: Federasyon tarafından verilen ilkyardım eğitmen eğiticisi belgesine sahip olan kişilerdir. Bunlar; ilkyardımcı eğitmen eğitimi programını uygular, ancak sınavını yapamaz. Federasyon tarafından sınavlar yapılır ve başarılı olanlara belgeleri verilir. Temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde uygulamaya yetkili ve sorumludur.

          Eğitim sonunda belgelendirme ve geçerlilik süresi

          Madde 13 — Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları vermiş oldukları eğitimlerin sonunda başarılı olanların isim listesini ve gerekli belgelerini, eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona göndermek zorundadırlar.

          Bronz, gümüş, altın cankurtaran ve ilkyardımcı belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır. Bu süre sonunda eğitimini yenilemek isteyenler uyum eğitimlerine katılarak belgelerini yeniler. Uyum eğitimlerinin talimatları her yıl Federasyon tarafından yayınlanır. Bronz, gümüş ve altın eğitmen belgelerine sahip kişiler ise, Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmış olmaları ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermeleri durumunda uyum eğitimlerinden muaf olurlar. Bu koşulları taşımayan eğitmenler Federasyonun yada cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşlarının açacağı uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

          Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları her öğrenci için bir dosya hazırlamak, ön koşulların ve standartların yerine getirildiğine ilişkin belgeleri istenildiğinde ibraz etmek üzere on yıl süre ile saklamak zorundadırlar.

          Sporcuların yetiştirilmesi

          Madde 14 — Federasyonun yıllık çalışma programına uygun olarak, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak olan sporcular, Federasyonun öngördüğü ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan eğitim programlarına bağlı olarak kulüpler ve üniversitelerin ilgili toplulukları tarafından yetiştirilir. Bu sporculardan oluşturulacak milli takımı ve milli takım antrenörünü Federasyon belirler. Hakem ve antrenör eğitimleri Federasyon tarafından yapılır.

          Yabancı kaynaklı eğitim programları

          Madde 15 — Cankurtarma ve ilkyardım eğitimleri konularında Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen yabancı eğitim kurum ve kuruluşları Federasyonla protokol yapmak zorundadırlar. ILS ve ILSE tarafından verilen sertifikalarla, bu belgelere sahip olup ülkemizde çalışmak isteyen yabancı uyrukluların sertifika denklik işlemleri Federasyonun hazırlayacağı talimatla belirlenir.

          Cezai müeyyideler

          Madde 16 — Bu Yönetmelik kapsamında;

          a) Yetki belgesi olmadan eğitim veren cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşların faaliyetleri Federasyon tarafından men edilir. Eğitmenlerinin belgeleri üç aydan altı aya kadar geri alınır. Tekrarı halinde belgeleri Federasyon tarafından iptal edilir.

          b) Yetki belgesi alan ancak kayıtlı ve yetkili cankurtaran ve ilkyardım eğitmeni olmadan eğitim veren kurum ve kuruluşların yetki belgeleri üç aydan altı aya kadar geri alınır. Eylemin tekrarı durumunda yetki belgesi Federasyon tarafından iptal edilir.

          c) Yetki belgesi alan ancak yetki belgesi alma koşullarından bir yada birkaçını ihlal ettiği anlaşılan kurum ve kuruluşların yetki belgesi Federasyon tarafından iptal edilir.

          d) Eğitim sırasında Federasyon tarafından hazırlanan standart eğitim programlarını uygulamayan cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının yetki belgeleri, eğitmenlerinin ise eğitmenlik belgeleri Federasyon tarafından iptal edilir.

          e) Yetkili cankurtarma kurum ve kuruluşuna bağlı olmadan cankurtarma eğitimi veren yada birden çok eğitim merkezinde kayıtlı olarak çalışan cankurtaran ve ilkyardım eğitmeninin belgesi Federasyon tarafından iptal edilir.

          f) Federasyonun talimatlarla belirlediği güvenlik ve çalışma esaslarına aykırı uygulamada bulunan tüm işletmeler için suç duyurusunda bulunulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Uyum eğitimleri

          Madde 17 — Uluslararası geçerliliği olan ve Federasyonun onayladığı cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım sertifikalarına sahip kişiler, Federasyonun veya cankurtarma eğitim merkezlerinin düzenleyeceği uyum eğitimlerine katılırlar. Başarılı olanlara Federasyon tarafından katılmış olduğu eğitimle ilgili belgesi verilir.

          Yönetmelikte yer almayan hususlar

          Madde 18 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar ve uyuşmazlıklarda ILS, ILSE, CMAS ile diğer uluslararası federasyonların kuralları doğrultusunda Federasyon tarafından karar verilir.

          Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Federasyon tarafından verilmiş olan bronz, gümüş ve altın cankurtaran belgeleri bir yıl, bronz, gümüş ve altın eğitmen belgeleri ise üç ay süre ile geçerlidir.

          Federasyon veya cankurtarma eğitim merkezlerinin açacağı uyum eğitimlerine katılmayan sporcu, cankurtaran ve eğitmenlerin belgeleri geçersiz sayılır. Uyum eğitimine katılan kursiyerlere başarılı oldukları takdirde Federasyon tarafından denklik belgeleri verilir. Belge ücretleri ile uyum kurslarının tüm masrafları kursiyerlere aittir.

          Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelikte belirtilen ILS ve ILSE standartlarına uygun eğitim sisteminin ve buna ilişkin eğitmen eğitimlerinin başlatılabilmesi amacıyla, Genel Müdürlük tarafından cankurtaran eğitmen eğitimine gönderilmiş ve sertifika almış olan görevlilere bir defaya mahsus olmak üzere altın eğitmen belgesi verilir.

          Yürürlük

          Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.208832.3378
Euro34.786334.9257
Bizi Takip Edin
MUTLAKA İZLEYİN
Üyelik Girişi

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret325228

Site Haritası

   


ÖNCÜ CANKURTARAN 
KETOB CANKURTARAN YARIŞMASINDA BASINDA ÖNCÜ CANKURTARAN
KAZASIZ KUL OLMAZ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ